KMS Apeldoorn

Algemene voorwaarden

Vind uw reparatie

1. Kies merk

 • Aixam
 • Alfa Romeo
 • Aston Martin
 • Audi
 • Autel
 • BMW
 • Bentley
 • Cadillac
 • Caterpillar
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Citro├źn
 • DAF
 • Dacia
 • Daewoo
 • Daihatsu
 • Daimler
 • Dodge
 • Donkervoort
 • Doosan
 • Doosan
 • Ducati
 • Ferrari
 • Fiat
 • Ford
 • GINAF
 • GMC
 • Harley Davidson
 • Honda
 • Hummer
 • Hyundai
 • Infiniti
 • Isuzu
 • Iveco
 • Jaguar
 • Jeep
 • John Deere
 • Kawasaki
 • Kia
 • Lada
 • Lamborghini
 • Lancia
 • Land Rover
 • Landwind
 • Lexus
 • Ligier
 • Lincoln
 • Lotus
 • M.A.N.
 • MG
 • Maserati
 • Mazda
 • McClaren
 • Mercedes
 • Microcar
 • Mini
 • Mitsubishi
 • Morgan
 • Nissan
 • Opel
 • Peugeot
 • Pontiac
 • Porsche
 • Radio's aftermarket
 • Renault
 • Rolls Royce
 • Rover
 • Saab
 • Scania
 • Seat
 • Skoda
 • Smart
 • SsangYong
 • Subaru
 • Suzuki
 • Tesla
 • Toyota
 • Volkswagen
 • Volvo
 • Yamaha

2. Kies model

3. Kies type

4. Reparatie(s)

Geen reparatie kunnen vinden? Bel ons op: 055 534 78 47

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KMS Apeldoorn

1. Toepasselijkheid

1.a Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van KMS Apeldoorn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.b De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.c Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.d De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.e Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2. Aanbiedingen

2.a Alle aanbiedingen van KMS Apeldoorn zijn vrijblijvend en KMS Apeldoorn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door KMS Apeldoorn. KMS Apeldoorn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KMS Apeldoorn dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.c Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Prijzen en betalingen

3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, verzendkosten, statiegeld en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.

3.c Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door KMS Apeldoorn bent u een bedrag van 3% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd en indien KMS Apeldoorn haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

3.d Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is KMS Apeldoorn gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.e De prijzen gelden, tenzij anderzins is bepaald, af fabriek c.q. magazijn van verkoper.

3.f Indien betaling niet a contant gescheidt, dient de betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.g Geval van liquidatie, faillisement, beslag of surreance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.

 

4. Levering

4.a Op de koper rust een afnameplicht, tenzij KMS Apeldoorn hierbij geen redelijk belang heeft.

4.b Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

4.c Transport van producten naar de koper, is geheel voor rekening en risico van de koper.

4.d Levertijden worden in overleg en bij benadering door KMS Apeldoorn vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

4.e In geval van niet tijdige levering is KMS Apeldoorn niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper KMS Apeldoorn schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper KMS Apeldoorn een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.f In geval van niet tijdige levering worden de extra kosten van vervangend vervoer niet door KMS Apeldoorn vergoed.

4.g 24-uurs levering vindt plaats als het product op voorraad ligt en wanneer het voor een bepaald tijdstip besteld wordt.

4.h 48 uurs afhaal service van KMS Apeldoorn is slechts mogelijk indien op werkdagen voor 15.30 uur uw volledig op de website ingevuld afhaalformulier bij KMS Apeldoorn per e-mail ontvangen is. Let op vertragingen door te late aflevering van e-mails via externe servers dragen wij geen verantwoording voor. Vertrouwt u het niet belt u dan of uw e-mail in goede orde ontvangen is. Uw pakket aanmelden via het afhaalformulier op de website, vul dit formulier zo volledig als mogelijk in, accepteer de voorwaarden en verzend het formulier. Na ontvangst van kopie aanvraag dient u deze uit te printen en in de doos te doen. Na ontvangst van het verzend label van UPS, deze uitprinten en op de doos plakken. Na deze stappen stappen haalt UPS het pakket bij u op, mits voor 15.30 uur aangemeld en bekend bij KMS Apeldoorn. Let op deze service geldt slechts alleen op werkdagen! en slechts alleen voor bedrijven gevestigd in Nederland.

 

5. Retouronderdelen

5.a Alle producten worden door KMS Apeldoorn standaard op ruilbasis geleverd, tenzij anders overeengekomen.

5.b Op de factuur wordt per verkocht product een bedrag in rekening gebracht, als statiegeld voor het te vervangen product. DIt statiegeld wordt teruggestort op de rekening van de klant als het ruilproduct compleet, zonder grove beschadigingen door bijvoorbeeld boren, slijpen, zagen en andere grote krachtinwerkingen, vergezeld van de originele factuur, binnen een (1) maand ontvangen wordt.

5.c Indien na 3 maanden het retourproduct niet volgens de eisen in lid 2 van dit artikel, door KMS Apeldoorn ontvangen is, is KMS Apeldoorn niet langer verplicht het statiegeld terug te betalen aan de klant.

 

6. Garantie

6.a KMS Apeldoorn geeft op de reparatie 2 jaar garantie tenzij anders voor verkoop overeengekomen. Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De- en montagekosten vallen hier niet onder. Deze garantie is niet overdraagbaar, de garantie is dus voor alleen die persoon of bedrijf die vermeld is op de factuur (garantie bewijs) voor alle garantie gevallen moet de factuur worden overlegd aan KMS Apeldoorn.

6.b De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient KMS Apeldoorn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.c Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KMS Apeldoorn de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.d Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan KMS Apeldoorn te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten voor rekening van de klant komen, alsmede een vergoeding van de administratiekosten van 25% van het originele aankoopbedrag.

 

7. Gebruik van het product

7.a De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door KMS APeldoorn voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De- en montage van het product mag uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.

7.b Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant KMS Apeldoorn aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

7.c Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en lid 2 van dit artikel is KMS Apeldoorn nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De koper dient, voor zover de wet dit toelaat, KMS Apeldoorn te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.a Alle door KMS Apeldoorn geleverde zaken, blijven eigendom van KMS Apeldoorn totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met KMS Apeldoorn gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.b De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op einige wijze te bezwaren.

8.c Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht KMS Apeldoorn zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.d Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.e Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KMS Apeldoorn of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

9. Aansprakelijkheid

9.a Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor KMS Apeldoorn rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van KMS Apeldoorn het factuurbedrag niet te boven gaat.

9.b Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, extra kosten vervangend vervoer of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens anderssluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

9.c Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt KMS Apeldoorn alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

 

10. Overmacht

10.a Indien KMS Apeldoorn geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan KMS Apeldoorn worden toegerekend indien KMS Apeldoorn de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.

10.b Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is KMS Apeldoorn niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan LMS Apeldoorn naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11. Diversen

11.a KMS Apeldoorn kan nooit 100% uitsluitsel geven op een juiste diagnose van het probleem bij reparatie van een product. Niet alle problemen herhalen zich in de tijd dat er door KMS Apeldoorn wordt opgezocht naar het probleem, niet alle externe invloeden zoals trillingen en weersomstandigheden kunnen worden gesimuleerd.

11.b Indien een product ter reparatie wordt aangeboden en er wordt na uitvoerige diagnose geen fout of mankement geconstateerd, er is reeds door een derde aan gewerkt waardoor herstel niet meer mogelijk is, er is sprake van een defect door eigen toedoen (te denken aan valschade, kortsluiting of schade door verkeerd gebruik, er is sprake van waterschade ernstige vochtschade of brandschade waardoor herstel niet mogelijk is of er wordt een onderdeel ter reparatie aangeboden waar KMS Apeldoorn niet bekend mee is (of een bekend onderdeel met een onbekende klacht)dan wordt door KMS Apeldoorn aan de koper/klant € 45 exclusief B.T.W.  aan test- en administratiekosten in rekening gebracht.(dit is exclusief eventuele verzendkosten) Ook hier is 100% uitsluitsel niet mogelijk (zie 11.a).

11.c Persoon- en bedrijfsgegevens worden door KMS Apeldoorn discreet verwerkt. KMS Apeldoorn verstrekt zonder wettige reden, of buiten het doel van haar verwerking, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de koper in het geding komt.

11.d Annulering door de koper is slechts mogelijk indien KMS Apeldoorn daarin toestemt. Indien de koper een ongebruikt onderdeel wil retourneren, is dat alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het onderdeel dient onbeschadigd te zijn en maximaal wordt 75% van het aanschafbedrag terug betaald. De kosten die de koper hierbij maakt zijn een vergoeding voor de administratiekosten en het opnieuw testen van het product, zodat we de kwaliteit van de geretourneerde producten kunnen blijven garanderen.

 

12. Klachten

12.a In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, tenzij KMS Apeldoorn uitdrukkelijk kiest voor het recht waar de koper is gevestigd; voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht. De rechter in de vestigingsplaats van KMS Apeldoorn is bevoegd, het staat KMS Apeldoorn vrij het geschil aan te brengen bij de rechter die volgens de regels van het toepasselijke procesrecht bevoegd is.

Indien u klachten heeft kunt u deze schriftelijk indienen bij onderstaand adres:

KMS Apeldoorn
Lage Brink 6
7317 BE  Apeldoorn (NL)

Het indienen van een klacht ontslaat de koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.